Projektowanie pojazdów szynowych

Podstawową częścią wdrażania produktu do eksploatacji jest opracowany i dostosowany rozwój technologiczny oraz proces projektowania.

Projektowanie elementów jest złożonym procesem tworzenia modelu na podstawie założeń projektowych tworzonych wraz z klientem. Integracja techniczna pojedynczych elementów, podzespołów oraz podsystemów przeprowadzana przez zespół TechSolutions oparta jest o wieloletnie praktyczne doświadczenie branżowe, co pozwala w odpowiedni sposób zarządzać interfejsami poszczególnych elementów. Nowoczesne podejście do procesu projektowania i zarządzania projektem pozwala na elastyczne i indywidualne podejście do każdego klienta, a przez to wdrożenie pomysłów klienta do klarownie opracowanej dokumentacji technicznej. Oferujemy współpracę w następujących obszarach:

- Koncepcja techniczna od pojedynczych elementów do kompletnych maszyn
- Projektowanie od początkowych szkiców do wykonawczej dokumentacji technicznej. Tworzymy modele trójwymiarowe, rysunki części, rysunki montażowe, instrukcje produkcyjne i pomiarowe, instrukcje i opisy techniczne, szczegółowe specyfikacje techniczne
- Wsparcie i konsultacje w zakresie konstrukcji mechanicznych

Projektowanie pojazdów szynowych to jedna ze specjalizacji dostępnych w naszej ofercie.

Specjalizujemy się w projektowaniu takich elementów pojazdów jak układy biegowe, układy usprężynowania, konstrukcja i zarys pudła pojazdu, skrajnia pojazdu, wyposażenie wnętrza, połączeń elektrycznych w tym wiązki, z wykorzystaniem najnowszych programów inżynierskich, modernizacji istniejących instalacji, a także rozmieszczenie elementów pozostałych układów w pojeździe. Wykorzystujemy najnowsze pakiety CAD, wspomagając się w pracach narzędziami CAE.

Projekty tworzymy z uwzględnieniem najnowszych standardów europejskich m in. karty UIC, TSI oraz norm branżowych.

Proces projektowania prowadzimy z uwzględnieniem zasad konstruowania w celu uzyskania:
- Funkcjonalności konstrukcji,
- Niezawodność i trwałości konstrukcji,
- Wysokiej sprawności konstrukcji,
- Lekkości konstrukcji.

Konferencje i szkolenia

Wykonujemy szkolenia, na których przedstawiamy techniki udoskonalania procesu zarządzania ryzykiem zagrożeń i niezawodnością w codziennej działalności różnego typu podmiotów rynku kolejowego.

Drgania i hałas

W głównych obszarach działalności Naszej firmy są specjalistyczne zadania w obszarze szeroko realizowanej wibroakustyki.

  • Pomiary

Przeprowadzamy pomiary wibroakustyczne wykorzystując najnowocześniejszą aparaturą pomiarową, obejmującą wysokiej jakości przetworniki drgań, mikrofony, młotki modalne czy też ręczne analizatory dźwięku i drgań.

Pomiary mogą zostać ukierunkowane na wiele obszarów:

- identyfikacja źródeł zjawisk wibroakustycznych,
- aktywność wibroakustyczna obiektów technicznych lub ich komponentów,
- struktura dynamicznej obiektów technicznych lub/i ich komponentów,
- sygnatura akustyczna obiektów technicznych,
- ścieżki propagacji zjawisk wibroakustycznych,
- porównanie obiektów przed i po zastosowaniu barier akustycznych/wibroizolacji,
- oddziaływanie zjawisk wibroakustycznych na obiekty techniczne i ludzi,
- jakość dźwięku w odniesieniu do wybranych parametrów dla celów np. zrozumienia mowy,
- hałasu środowiskowego metodą pomiarów ciągłych lub próbkowania w punktach kontrolnych,

Wykorzystywana aparatura i systemy są z powodzeniem wykorzystywane w diagnostyce maszyn i urządzeń oraz środków transportu i środowiska naturalnego, a także pomiarów normatywnych i certyfikacji wyrobów ze względu na generowany hałas i drgania. Przeprowadzamy pomiary na dowolnym etapie eksploatacji obiektów technicznych.

  • Obliczenia

Przeprowadzamy szereg obliczeń od miar punktowych dźwięku i drgań po ich miary jakościowe, w tym miary uzależnione od żądanej funkcji np. czasu, prędkości obrotowej. Wśród realizowanych analiz są:

- analiza szerokopasmowa,
- analiza FFT-signal, FFT-system,
- analiza CPB 1/n-oktawy,
- analiza rzędów, obwiedni, cepstrum,
- analiza modalna (klasyczna, operacyjna, ODS, MIMO, SIMO) - analiza jakości dźwięku (SQ metrics),
- analizy korelacyjne sygnałów,
- analizy statystyczne sygnałów,
- analizy symulacyjne dynamiki strukturalnej obiektów bazujące na modelach FE,

  • Konsultacje

Służymy pomocą we wszelkich aspektach wibroakustyki, w kwestiach konsultacji poszczególnych zadań i projektów prosimy o kontakt. Nasi specjaliści dysponują wieloletnim doświadczeniem i wiedzą umożliwiającą dopracowanie wybranej konstrukcji w aspekcie wibroakustyki.

Wszystkie zlecone zadania wykonujemy w oparciu o wytyczne aktów prawnych lub norm, ale również w oparciu o badania eksperymentalne dostosowane do indywidualnych potrzeb zgodnie z nowoczesnymi zagadnieniami metodologii badań.

Dynamika

Symulacje dynamiki pojazdu pozwalają analizować zachowanie pojazdu na torze w warunkach często niedostępnych lub trudnych do uzyskania w rzeczywistości, z wykolejeniem pojazdu włącznie. Możliwa jest zarówno analiza w skali makro (drgania całego pojazdu lub jego komponentów) lub w skali mikro (np. szczegółowa analiza współpracy koła z szyną). Analizie podlegają własności biegowe pojazdu, takie jak spokojność biegu czy też bezpieczeństwo przed wykolejeniem, komfort jazdy, a także wszystkie inne zjawiska występujące podczas jazdy. Analizujemy odpowiedź pojazdu na wymuszenia od toru, oddziaływanie dynamiczne pojazdu na tor, czy też siły występujące w poszczególnych węzłach konstrukcji, optymalizując parametry pojazdu celem nadania mu pożądanych własności.

Szczegółowej analizie podlegają:

- Współpraca pojazdu z torem w aspekcie optymalizacji sił wzajemnego oddziaływania
- Ocena i optymalizacja konstrukcji zarówno wózków jak i całych pojazdów w aspekcie poprawy własności biegowych, takich jak spokojność biegu czy bezpieczeństwo przed wykolejeniem
- Analiza drgań skrętnych w układach napędowych pojazdu oraz ich wpływu na współpracę koła i szyny
- Wyznaczenie skrajni kinematycznej i dynamicznej pojazdu w określonych warunkach ruchu
- Wyznaczenie sił wzdłużnych występujących w pojazdach oraz określenie ich wpływu na bezpieczeństwo jazdy
- Analiza drgań wzdłużnych i poprzecznych oraz ich wpływu na komfort jazdy - Dopasowanie profilu koła i szyny I optymalizacja ich wzajemnej współpracy
- Dynamika strukturalna w aspekcie redukcji niepożądanych częstotliwości drgań

Monitorowanie i diagnozowanie stanu technicznego

W ramach swojej działalności realizujemy badania związane z monitorowaniem i diagnozowaniem stanu technicznego maszyn i środków transportu. W tym celu bazujemy na dokonaniach w dziedzinie wiedzy jaką jest wibroakustyka. Dzięki dokładnym pomiarom wibroakustycznym możliwa jest prawidłowa i ciągła kontrola stanu technicznego parku maszyn i środków transportu bez ich demontażu czy ingerencji w strukturę, zapewniając ich bezpieczeństwo. Co więcej możliwe jest również określenie rzeczywistego czasu dalszej pracy bez uszkodzenia.

  • Planowanie nowych strategii obsług
Planujemy nowe strategie obsług dedykowane dla wskazanych obiektów technicznych bazujące na monitorowaniu i bieżącej ocenie ich rzeczywistego stanu technicznego oraz prognozowaniu jego zmian w najbliższym okresie pracy. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie terminów ich postoju dla celów przeprowadzenia niezbędnych obsług. Taka strategia charakteryzuje się rzadkimi i krótkotrwałymi remontami, których zakres ogranicza się do niezbędnego minimum. Dzięki temu zarządca obiektów może zrezygnować z nieefektywnych obsług planowo-zapobiegawczych proponowanych przez producenta, które bazują na czasie eksploatacji lub przebiegu. Wiele obiektów i ich elementów jest w ten sposób wymieniane zbyt wcześnie pomimo dobrego stanu technicznego. Przyjęcie nowej strategii przyczyni się do zachowania ciągłości pracy poprzez racjonalne zmniejszenie liczby nieplanowanych postojów i ich pracochłonności oraz do obniżenia kosztów obsługi.W tym względzie oferujemy:
- szkolenia pracowników z zakresu dynamiki i diagnostyki obiektów technicznych,
- wyznaczenie parametrów obiektu do obserwacji informujących o stanie technicznym (parametry diagnostyczne),
- wytypowanie punktów pomiarowych, - przygotowanie torów pomiarowych,
- wyznaczenie wartości dopuszczalnych i granicznych obserwowanych parametrów diagnostycznych,
- opracowanie instrukcji i procedur eksploatacji obiektów bazujących na ocenie ich stanu technicznego wraz z klasyfikacją obsługi w oparciu o przeprowadzone pomiary,
- budowa dedykowanych systemów diagnostycznych,

  • Budowa dedykowanych systemów diagnostycznych
Realizujemy zamówienia na systemy diagnostyczne dla wskazanych obiektów technicznych. Systemy budujemy w oparciu o sprawdzone rozwiązania sprzętowe umożliwiające niezawodne użytkowanie. Wykorzystywana aparatura pozwala na ciągłe lub doraźne monitorowanie stanu technicznego obiektu lub grupy obiektów. Budowa systemu diagnostycznego jest poprzedzona szeregiem pomiarów i analiz na docelowych obiektach dla opracowania rzetelnego i niezawodnego algorytmu diagnozowania obejmująca m.in. wybór parametrów diagnostycznych i punktów pomiarowych, czy też dobór parametrów rejestracji i analizy sygnałów, które finalnie uwzględniane są w projektowanych systemach. Systemy te mogą być dedykowane dla parków maszyn, jak również dla środków transportu prowadząc diagnostykę pokładową lub stacjonarną. Tworzone systemy opracowujemy przy ścisłej współpracy z zamawiającym dla określenia niezbędnych potrzeb diagnozowania i zaawansowania tworzonego systemu.

  • Konsultacje
Wychodząc naprzeciw zarządców obiektów oferujemy również konsultacje w aspekcie diagnostyki maszyn i środków transportu zarówno przed wprowadzeniem systemu diagnostyki – dobór środków i procedur, jak również w aspekcie dopracowania istniejących systemów. Proponujemy również konsultacje z Naszymi specjalistami dotyczące działań korekcyjnych dla obiektów o dużym wskaźniku zawodności.

Ocena stanu infrastruktury torowej

Stan techniczny nawierzchni infrastruktury szynowej jest kluczowym elementem współpracy układu pojazd – tor. Jakość infrastruktury szynowej istotnie wpływa na poziom bezpieczeństwa, czas przejazdu, stan techniczny pojazdów, komfort podróży oraz oddziaływanie wibroakustyczne na otoczenie. Wpieramy naszych klientów z zakresu oceny stanu technicznego infrastruktury szynowej miejskiej i kolejowej, będącej w eksploatacji, jak również w procesie odbioru. Wykorzystywane przez nas narzędzia pozwalają określić charakter nierówności oraz zużycia elementów rusztu torowego.
Do pełnej oceny stanu technicznego możliwe jest również wykorzystanie wyników pomiarów odpowiedzi dynamicznej pojazdów eksploatowanych. Zastosowana metodyka pozwala na ocenę komfortu i bezpieczeństwa jazdy pojazdu na torze o znanym charakterze nierówności. Autorskie algorytmy analizy wyników umożliwiają wykonanie prognozy rozwoju uszkodzeń i nierówności. Ponadto pomiary akustyczne pozwalają na określenie emisji hałasu tocznego pojazdów oraz ocenę zasadności stosowania zabiegów szlifowania.