Informacje dotyczące Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

  1. Administratorem danych osobowych jest: TechSolutions Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie umożliwiającym:
    • świadczenie usług
    • dochodzenie ewentualnych roszczeń
    • przetwarzanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych wymaganych przepisami prawa.
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom, np. podmiotom świadczącym dla nas usługi drogą elektroniczną, dostawcom rozwiązań informatycznych, usług kurierskich i pocztowych.
  4. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w punkcie 2 lub do momentu żądania usunięcia tych danych.