Podpowiadamy, jak utrzymywać pojazdy

W ramach swojej działalności realizujemy badania związane z monitorowaniem i diagnozowaniem stanu technicznego maszyn i środków transportu. W tym celu bazujemy na dokonaniach w dziedzinie wiedzy jaką jest wibroakustyka. Dzięki dokładnym pomiarom wibroakustycznym możliwa jest prawidłowa i ciągła kontrola stanu technicznego parku maszyn i środków transportu bez ich demontażu czy ingerencji w strukturę, zapewniając ich bezpieczeństwo. Co więcej możliwe jest również określenie rzeczywistego czasu dalszej pracy bez uszkodzenia.

Realizujemy zamówienia na systemy diagnostyczne dla wskazanych obiektów technicznych. Systemy budujemy w oparciu o sprawdzone rozwiązania sprzętowe umożliwiające niezawodne użytkowanie. Wykorzystywana aparatura pozwala na ciągłe lub doraźne monitorowanie stanu technicznego obiektu lub grupy obiektów. Budowa systemu diagnostycznego jest poprzedzona szeregiem pomiarów i analiz na docelowych obiektach dla opracowania rzetelnego i niezawodnego algorytmu diagnozowania obejmująca m.in. wybór parametrów diagnostycznych i punktów pomiarowych, czy też dobór parametrów rejestracji i analizy sygnałów, które finalnie uwzględniane są w projektowanych systemach. Systemy te mogą być dedykowane dla parków maszyn, jak również dla środków transportu prowadząc diagnostykę pokładową lub stacjonarną. Tworzone systemy opracowujemy przy ścisłej współpracy z zamawiającym dla określenia niezbędnych potrzeb diagnozowania i zaawansowania tworzonego systemu.

Planujemy nowe strategie obsług dedykowane dla wskazanych obiektów technicznych bazujące na monitorowaniu i bieżącej ocenie ich rzeczywistego stanu technicznego oraz prognozowaniu jego zmian w najbliższym okresie pracy. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie terminów ich postoju dla celów przeprowadzenia niezbędnych obsług. Taka strategia charakteryzuje się rzadkimi i krótkotrwałymi remontami, których zakres ogranicza się do niezbędnego minimum. Dzięki temu zarządca obiektów może zrezygnować z nieefektywnych obsług planowo-zapobiegawczych proponowanych przez producenta, które bazują na czasie eksploatacji lub przebiegu. Wiele obiektów i ich elementów jest w ten sposób wymieniane zbyt wcześnie pomimo dobrego stanu technicznego. Przyjęcie nowej strategii przyczyni się do zachowania ciągłości pracy poprzez racjonalne zmniejszenie liczby nieplanowanych postojów i ich pracochłonności oraz do obniżenia kosztów obsługi.

W tym względzie oferujemy:

  • Wyznaczenie parametrów obiektu do obserwacji informujących o stanie technicznym (parametry diagnostyczne)
  • Wytypowanie punktów pomiarowych
  • Przygotowanie torów pomiarowych
  • Wyznaczenie wartości dopuszczalnych i granicznych obserwowanych parametrów diagnostycznych
  • Opracowanie instrukcji i procedur eksploatacji obiektów bazujących na ocenie ich stanu technicznego wraz z klasyfikacją obsługi w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Wspólnie z klientem dokonujemy szczegółowej analizy rzeczywistych potrzeb dotyczących dokumentacji technicznej, uwzględniając jego profil działalności i charakterystykę eksploatacyjną. Wprowadzamy zmiany do dokumentacji systemu utrzymania (DSU) pojazdów w oparciu o szczegółową analizę oraz wycenę ryzyka generowanych zagrożeń. Nasza usługa skierowana jest do przewoźników oraz właścicieli pojazdów kolejowych.