Tramwaj pomiarowy do pomiarów parametrów i oceny stanu infrastruktury (DiTram)

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innotabor oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz utworzenie funkcjonalnego demonstratora innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą torowo-sieciową w miastach.

Głównym elementem systemu jest tramwaj pomiarowy, mobilne laboratorium wyposażone w najwyższej klasy aparaturę pomiarową. Tramwaj ten, wykonując przejazdy techniczne lub też włączony do codziennej, liniowej eksploatacji, będzie zbierał następujące informacje:

  • stan badanego odcinka toru (w tym detekcja uszkodzeń szyn oraz pomiar nierówności toru);
  • stan sieci trakcyjnej;
  • analizę zużycia oraz prognozowanie stanów przyszłych poszczególnych fragmentów infrastruktury w trakcie eksploatacji;
  • zarys skrajni kinematycznej i dynamicznej dla danego odcinka toru;
  • wielkość obciążeń eksploatacyjnych działających na podwozie oraz na strukturę pojazdu;
  • spokojność, komfort oraz bezpieczeństwo jazdy na danym odcinku toru.

Wszystkie powyższe informacje zostaną zebrane dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych sensorów działających w chmurze obliczeniowej, opartym na otwartej, modułowej architekturze. Nasze oprogramowanie będzie umożliwiać łatwy i szybki dostęp do wyników przetwarzania danych i analiz w formie przejrzystych i łatwych do przyswojenia raportów. Dzięki uzyskanym wynikom i raportom możliwe będzie:

  • szacowanie bieżącej intensywności zużywania infrastruktury;
  • określenie dopuszczanej prędkości jazdy na danym odcinku toru (w funkcji bezpieczeństwa i komfortu jazdy);
  • predykcja trwałości poszczególnych sekcji infrastruktury torowej uwzględniającego zmiany organizacji ruchu w węzłach komunikacyjnych;
  • selekcjonowanie, rankingowanie i klasyfikowanie sekcji/węzłów komunikacyjnych do bieżących napraw, remontów i modernizacji.