Pomiary termowizyjne układów hamulcowych

Za pomocą analizy termowizyjnej badamy zjawiska zachodzące w elementach ciernych układów hamulcowych

Tarcze hamulcowe, odpowiedzialne za przejęcie i rozproszenie ciepła powstałego wskutek przemiany energii mechanicznej rozpędzonego pojazdu, w trakcie eksploatacji poddawane są dużym obciążeniom termicznym i mechanicznym. Zjawiska zachodzące w tarczach hamulcowych z jednej strony prowadzą do ich uszkodzeń, jak np. pęknięcia czy wyboczenia, z drugiej natomiast prowadzą także do obniżenia skuteczności procesu hamowania pojazdu.

Badania przeprowadzane za pomocą kamery termowizyjnej pozwalają m. in.:

  • określić tendencję tarczy hamulcowej do tworzenia tzw. gorących obszarów (ang. hot spots),
  • porównać rozkłady temperatur pomiędzy tarczami hamulcowymi różnej konstrukcji, pozwalając w ten sposób ocenić wydajność chłodzenia,
  • ocenić jakość okładzin hamulcowych pod względem tendencji do tworzenia „nalepów” na powierzchni tarczy oraz równomierności rozkładu nacisków na tarczę hamulcową.

Ponadto możliwe jest także przeprowadzanie analiz numerycznych w zakresie wpływu zjawisk termicznych na naprężenia oraz odkształcenia tarczy hamulcowej. Kompleksowe umiejętności w zakresie badań i analiz istniejących oraz projektowanych układów hamulcowych pozwalają na dobór optymalnych podzespołów do potrzeb kontrahenta.

Ponadto aparatura pomiarowa pozwala także na badania innych zespołów i podzespołów, jak np. sprawdzanie nagrzewania się przewodów instalacji elektrycznej czy badania izolacji cieplnej pudeł pojazdów.

;

 Rys. 1: Obrazy termograficzne oraz wykresy rozkładu temperatury uzyskane za pośrednictwem kamery termowizyjnej w procesie porównawczym tarcz hamulcowych o różnej konstrukcji 

a) b)


Rys. 2: Analiza numeryczna rozkładów temperatury i odkształcenia tarczy hamulcowej o niedokładnie obrobionych pierścieniach ciernych o zmiennej grubości mierzonej wzdłuż obwodu (a) z teoretyczną tarczą z pierścieniami ciernymi idealnie obrobionymi (b)


Rys. 3: Analiza rozkładu temperatury na okładzinach hamulcowych zdemontowanych tuż po hamowaniu

e. Diagnostyka, analiza i ocena współpracy elementów układu biegowego pojazdu szynowego. – T. Nowakowski

f. Analiza skrajni kinematycznej pojazdów szynowych

W toku projektowania bądź modernizacji pojazdów niezmierne ważne jest zachowanie dopuszczalnej skrajni. Szczególnym przypadkiem, w którym zachodzi konieczność analizy skrajni jest przeniesienie eksploatacji pojazdu do innego systemu szynowego nieobjętego interoperacyjnością. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów wykonujemy kompleksowe analizy skrajni kinematycznej pojazdów szynowych zgodnie z polskimi normami. Uwzględniamy również indywidualne wymagania klientów, takie jak: newralgiczne miejsca infrastruktury, warunki klimatyczne oraz konieczność mijania z pojazdami o ponadnormatywnych zarysach. Do analizy skrajni pojazdu szynowego włączone jest jego zachowanie dynamiczne (m. in. kołysanie pudła, wężykowanie, podskakiwanie), stan zużycia elementów układu biegowego (średnica kół, liczba wkładek kompensujących zużycie kół) oraz obciążenie (pasażerowie albo towar). Możliwa jest analiza skrajni kinematycznej wielu wariantów projektowanego pojazdu. Produktem przeprowadzonej analizy jest bryła lub zespół brył określających maksymalny gabaryt pojazdu, którego zachowanie zapewnia spełnienie założonych wymogów skrajni kinematycznej.

g. Pomiar i ocena hałasu wewnątrz i na zewnątrz / Pomiary emisji hałasu – T. Nowakowski, można zaproponować nieskomplikowany temat, pokazać przykłady pomiarów – pojazdy, srodowisko,

h. Wsparcie w procesie tworzenia warunków zamówienia kolejowych i miejskich pojazdów szynowych oraz ich podzespołów

Aktywne wsparcie naszych klientów w procesie tworzenia warunków zamówienia dla pojazdów, infrastruktury i ich podzespołów umożliwia dopasowanie zamówienia do realnych potrzeb i charakterystyki eksploatacyjnej u naszych klientów. Przyczynia się to do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, spełnienia wymagań normatywnych oraz otrzymania od podmiotów realizujących zamówienia niezbędnych certyfikatów potwierdzających spełnienie żądanych wymagań technicznych. Kompleksowe wsparcie obejmuje czynny udział lub prowadzenie procesów odbiorczych i weryfikację prawidłowości wykonania przedmiotu z zamówieniem.

i. Pomiary krzyżownic – przygotowanie dokumentacji przed napawaniem

j. Ocena drgań

k. Przygotowanie dokumentacji DSU i DTR

Wspólnie z klientem dokonujemy szczegółowej analizy rzeczywistych potrzeb dotyczących dokumentacji technicznej, uwzględniając jego profil działalności i charakterystykę eksploatacyjną. Wprowadzamy zmiany do dokumentacji systemu utrzymania (DSU) pojazdów w oparciu o szczegółową analizę oraz wycenę ryzyka generowanych zagrożeń. Nasza usługa skierowana jest do przewoźników oraz właścicieli pojazdów kolejowych.

Główne obszary działalności zespołu to:
- Przeprowadzanie zmian w Dokumentacjach Systemu Utrzymania (DSU) uwzględniając proces zarządzania zmianą według rozporządzania 402/2013;
- Przygotowywanie Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) dla nowych i polonizowanych pojazdów;
- Analizy ryzyka zagrożeń zgodnie z przyjętymi regułami techniki oraz obowiązującego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE), dot. wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka;
- Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS);
- Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania utrzymaniem (MMS);
- Wsparcie przy analizach rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA) oraz analizy drzewa błędów (FTA);
- Wsparcie przy analizach niezawodnościowych obiektów technicznych analizy RAMS i LCC;

Przygotowujemy specjalistyczną dokumentację dla użytkowników bocznic kolejowych, między innymi: DSU, Regulamin pracy bocznicy kolejowej oraz przepisy wewnętrzne. Opracowujemy na Panstwa potrzeby statuty infrastruktury oraz zajmujemy się obsługą Rejestru infrastruktury RINF. W imieniu Państwa firmy możemy również uzyskać Świadectwo bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

powrót na górę strony